Ծեսեր

ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԾԵՍԵՐ
Անցումային են կոչվում այն ծեսերր, որոնք ուղեկցում են անձի հասարակական, հոգևոր, տարիքային անցումր մի վիճակից կամ կարգավիճակից մյուսը: Անցումային ծեսերր բաղկացած են երեք փուլից՝ անջատման, միջանկյալ և միացման: Անցումային կարելի է համարել հետևյալ ծեսերը.
1.      Կենսափուլային
2.       Հասարակական-տարիքային կարգավիճակի փոփոխության